MySQL Joomla 2.5.X- promazání statistik stránek

Promazání statistik na všech stránkách:
UPDATE `#_content` SET `hits` = 0

Nahraďte ‘#’ prefixem tabulky

Promazání statistik na určité stránce
UPDATE `#_content` SET `hits` = 0 WHERE `id` = *

Nahraďte ‘#’ prefixem tabulky a nahraďte ‘*’  číslem ID stránky u které chcete statistiku smazat.

Posts created 36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top